talin megherian Armenian Women  gouache and ink
Armenian Women